Nói chung, con gái lúc nào cũng nghĩ rằng min.il là ngưòi đáng được