Điều kiện khí hậu không giống nhau có ảnh hưởng tương đối lớn đối